homepage-activities

Енергийна ефективност

„Инфраконсулт Груп“ ООД е вписана в публичния регистър на Агенцията за Енергийна ефективност на лицата, извършващи енергийно обследване и сертифициране на сгради с идентификационен №00407/2015 г.

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

  • Съгласно чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.15, ал.1 от ЗЕЕ всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност.
  • Оценката за съответствие на инвестиционен проект се изготвя след провеждане на обследване за енергийна ефективност на етап технически или работен проект и служи за издаване на разрешение за строеж.
  • Фирмата изготвя доклади относно оценка за енергийна ефективност на инвестиционни проекти.

ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:

  • Обследването за енергийна ефективност на сгради включва идентификация на ограждащите елементи и конструкции на сградата, системите за осигуряване на микроклимат; измерване и изчисляване на енергийните характеристики; анализ на съществуващото състояние на сградата; оценка на потенциала за намаляване на разхода на енергия; разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, като се съставя икономическа и екологична оценка на избраните мерки. За резултатите от обследването за енергийна ефективност се изготвя доклад.

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:

  • Сертифицирането на сгради за енергийна ефективност има за цел удостоверяване на актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 15, ал. 3 от ЗЕЕ.
  • Сертифицирането има за предмет изчисляване на границите на класовете на енергопотребление в сградата и отразяване на енергийните характеристики на сградата в сертификат.
Консултация по проект