homepage-activities
 • Оценка за съответствие на инвестиционните проeкти със съществените изисквания към строежите в Република България

  • Представляване на Възложителя пред всички държавни и общински контролни органи, експлоатационни дружества и др.
  • Законосъобразно започване на строежа;
  • Консултации по време на строителството, включващи ежедневно наблюдение на изграждания обект и даване на професионални технически решения;
  • Осъществяване на контрол относно:
  • пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството (вкл. и изготвяне на протоколите и актовете по време на строителството);
  • Изпълнение на строежа съобразно одобрения проект;
  • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, съгласно проекта за безопасност и здраве по време на строителството и предприемане на съвместни действия с Координатора по безопасност и здраве;
  • Опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството;
  • Качеството на строителните материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност и Наредбата за съществени изисквания за / към строителните продукти;
  • Недопускане увреждане на трети лица и имоти, вследствие на строителството;
  • Правилно изпълнение на строително-монтажните работи;
  • Годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
  • След приключване на строително-монтажните работи фирмата изготвя окончателен доклад до Възложителя, служещ като основание за издаване на разрешение за ползване;
  • Съставяне на Технически паспорт на строежа, съгласно / в съответствие с чл. 176а от ЗУТ.
  • Координация на строителната документация до въвеждане на строежа в експлоатация;
 • Надзор по време на строителството

  • Представляване на Възложителя пред всички държавни и общински контролни органи, експлоатационни дружества и др.
  • Законосъобразно започване на строежа;
  • Консултации по време на строителството, включващи ежедневно наблюдение на изграждания обект и даване на професионални технически решения;
  • Осъществяване на контрол относно:
  • пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството (вкл. и изготвяне на протоколите и актовете по време на строителството);
  • Изпълнение на строежа съобразно одобрения проект;
  • Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, съгласно проекта за безопасност и здраве по време на строителството и предприемане на съвместни действия с Координатора по безопасност и здраве;
  • Опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството;
  • Качеството на строителните материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност и Наредбата за съществени изисквания за / към строителните продукти;
  • Недопускане увреждане на трети лица и имоти, вследствие на строителството;
  • Правилно изпълнение на строително-монтажните работи;
  • Годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
  • След приключване на строително-монтажните работи фирмата изготвя окончателен доклад до Възложителя, служещ като основание за издаване на разрешение за ползване;
  • Съставяне на Технически паспорт на строежа, съгласно / в съответствие с чл. 176а от ЗУТ.
  • Координация на строителната документация до въвеждане на строежа в експлоатация;
 • Прединвестиционни и предпроектни проучвания

  • Получаване на извадки от действащи регулационни и застроителни планове, както и от Общия устройствен план на територията за конкретни имоти, предмет на прединвестиционни проучвания;
  • Осигуряване на изходни данни от Кадастър (подземен и надземен);
  • Осигуряване на изходни данни за присъединяване и съдействие за сключване на предварителни договори за присъединяване с Експлоатационните дружества;
  • Получаване на виза за проучване и проектиране;
  • Съгласуване на проектната документация и визата (или ПУП) с експлоатационните дружества, специализираните държавни контролни органи, общинските органи и др.;
  • Провеждане (организация или консултация) на процедура по ОВОС;
  • Консултантски услуги, съдействие и др. при провеждането на градоустройствени процедури /за съгласуване и одобряване на регулационни и застроителни планове/;
  • Консултантски услуги в процеса на изготвяне на различните фази на проекта – идеен, технически и работен проект;
 • Допълнителни услуги при въвеждане в експлоатация на строежа

  • Съдействие за получаване на окончателни становища за въвеждане в експлоатация на строежа от специализираните държавни контролни органи;
  • Съдействие за сключване на договори за присъединяване с експлоатационните дружества;
  • Осигуряване на контакти с лицензирани фирми /геодезическа, пусково– наладъчни лаборатории и др./ за получаване на необходимите за съответния строеж изпитвателни и измервателни протоколи;
  • Съдействие в процедурата по нанасяне на строежа в кадастралната карта;
  • Решаване спорове, възникнали в процеса на строителството между участниците в строителния процес.
Консултация по проект