deinosti-01

Подготовка и управление на проекти

  • подготовка управление, изпълнение и отчитане на проекти с международно, европейско или национално финансиране и други международни финансови източници, консултиране на потенциални бенефициенти;
  • изготвяне на концесионни и маркетингови анализи, тръжни документации за обществени поръчки и за концесии;
  • изготвяне на нормативни, ненормативни и вътрешно-организационни актове, стратегии, концепции, методологии, методики, политики, анализи и други в системата на държавното управление и местното самоуправление;
  • извършване на функционални и/или структурни анализи на държавни и местни органи на власт; въвеждане, преглед, оценка и мониторинг на системи за финансово управление и контрол в бюджетната сфера
Консултация по проект