deinosti-03

Изготвяне технически паспорти и обследване на съществуващи строежи

  • Техническият паспорт на строеж обхваща следните части: част А “Основни характеристики на строежа”; част Б “Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти” ; част В “Указания и инструкции за безопасна експлоатация” и отразява всички извършени строителни и монтажни работи.
  • За съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж се извършва /по договаряне/ и ОБСЛЕДВАНЕ за установяване на техническите му характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ.
  • Фирмата изготвя доклад за резултатите от обследването, който включва оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие с изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежа в съответствие с действащите към момента на обследването нормативни актове.
Консултация по проект