Енергийна ефективност

Енергийна ефективност „Инфраконсулт Груп“ ООД е вписана в публичния регистър на Агенцията за Енергийна ефективност на лицата, извършващи енергийно обследване и сертифициране на сгради с идентификационен №00407/2015 г.ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ Съгласно чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.15, ал.1 от ЗЕЕ всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда,…

Изготвяне технически паспорти и обследване на съществуващи строежи

Изготвяне технически паспорти и обследване на съществуващи строежи Техническият паспорт на строеж обхваща следните части: част А “Основни характеристики на строежа”; част Б “Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти” ; част В “Указания и инструкции за безопасна експлоатация” и отразява всички извършени строителни и монтажни работи. За съставяне на технически…

Независим строителен надзор

Независим строителен надзорОценка за съответствие на инвестиционните прокти със съществените изисквания към строежите в Република България Оценката се извършва на основание чл. 142, ал.5 и ал.6, т.2 от ЗУТ и обхваща проверка за съответствие със: предвижданията на подробния устройствен план; правилата и нормативите за устройство на територията; изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2…

Подготовка и управление на проекти

Подготовка и управление на проекти подготовка управление, изпълнение и отчитане на проекти с международно, европейско или национално финансиране и други международни финансови източници, консултиране на потенциални бенефициенти; изготвяне на концесионни и маркетингови анализи, тръжни документации за обществени поръчки и за концесии; изготвяне на нормативни, ненормативни и вътрешно-организационни актове, стратегии, концепции, методологии, методики, политики, анализи и…

Инвестиционно проектиране

Инвестиционно проектиранеПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ За нашите клиенти ние извършваме необходимите проучвания относно бъдещото строителство в конкретния поземлен имот-градоустройствен статут, начин на трайно ползване, наличие на инженерна инфраструктура-ток, вода, канализация, газ, захранване с телефон и др. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТ Ние изготвяме необходимия анализ на бъдещия строеж при детайлно проучване на теренните условия и градоустройствената основа за постигане…